توصیف:

 در این بخش پیامهای اداری بین کارکنان و پیگیری آنها تبادل می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم

در این محیط، بخش آموزش سایت علوم اسلامی، نکات آموزشی یا توضیحی خود را درباره سایت، روش آن و نکات مهم مرتبط با آن، منتشر خواهد کرد.

مراجعه مرتب به این راهنما به تمام کاربران توصیه می شود.

در این کارگاه کلیه تجربیات کاری باید ثبت شود. به خصوص آنچه ممکن است فراموش شود و در ورود هر ترم مهم جلوه کند.