سرای فرهنگ به ارائه و گزارش مسایل فرهنگی، شامل نشست ها، سمینارها، مقالات، سخنرانی ها، کتابخانه و دایره المعارف اختصاص دارد.

در این قسمت می توان نرم افزارهایی را که ما را در بهینه کردن استفاده از سایت یاری می دهند، یافت.