درس‌های موجود

تاریخ تحلیلی 2 پاییز 00


هدف درس : بررسی سیر شکل گیری دولت در تاریخ اسلام (درعهد رسول خدا صلی الله و علیه وآله تا پایان عهد سفیانی)


استاد درس: جناب آقای نوری


واحد : 2تمرین فعالیت در دروس


تمرین نحوه کار با سایت