توصیف: در این بخش کارگاه های کار با سایت قرار دارد.

در این کارگاه تمرین موارد شخصی انجام می شود شامل:

آزمون، انتخاب، بازخورد، ارزیابی درس، تکلیف، واژه نامه، صفحه، فایل ، پوشه، کتاب، برچسب

در این کارگاه تمرین موارد شخصی انجام می شود شامل:

آزمون، انتخاب، بازخورد، ارزیابی درس، تکلیف، واژه نامه، صفحه، فایل ، پوشه، کتاب، برچسب

در این کارگاه تمرین موارد شخصی انجام می شود شامل:

آزمون، انتخاب، بازخورد، ارزیابی درس، تکلیف، واژه نامه، صفحه، فایل ، پوشه، کتاب، برچسب

تمرین نحوه کار با سایت