توصیف:

درس‌های موجود

کارگاه 3 لینک و مولتی مدیا

  • استاد: م آرام
  • استاد: محمد حسین امامی جو
  • استاد: امیر علی دادرس

کارگاه 2 تعاملات

  • استاد: م آرام
  • استاد: محمد حسین امامی جو
  • استاد: امیر علی دادرس

کارگاه 1 شامل امور غیرتعاملی و غیر لینک

  • استاد: م آرام
  • استاد: محمد حسین امامی جو
  • استاد: امیر علی دادرس