نبوتهدف درس : بررسی نبوت عامه و خاصه و بینه بودن قرآن و بحث خاتمیت و پاسخئ به شبهات آن

استاد درس : دکتر قندهاری

واحد : 3 

اخلاقهدف درس : بررسی کناههای زبانی بیان شده در فقه شیعه و باید و نبایدهای اخلاقی در روابط فردی و اجتماعی و خانوادگی

استاد درس : حجت الاسلام فائق

واحد : 2