این محیط برای مدیریت بهتر سایت تدارک شده است.

در این صفحه امکانات نرم افزار برای استفاده در یادگیری الکترونیک ارائه می شود.