3. حضرت زهرا سلام الله علیها

3.23. کرامت خدمتگزار حضرت زهرا سلام الله علیها

اب

وﻗتی ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻃﻬﺮ سلام الله علیها از دﻧﯿﺎ رﻓﺖ،ام اﯾﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺧورد ﮐﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ، زﯾﺮا ﻃﺎﻗﺖ دﯾﺪن ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻓﺎﻃﻤﻪ (سلام الله علیها) می اﻧﺪاﺧﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺧﺎرج و رﻫﺴﭙﺎر ﻣﮑﻪ ﺷﺪ. ﻫﻨﮕﺎمی ﮐﻪ وﺳﻂ راه رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺸﻨﻪ ﺷﺪ.ام اﯾﻤﻦ دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﻦﺧﺪﻣﺘﮕﺬار ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮاﯾﻢ. آﯾﺎ ﻣﺮا از ﺗﺸﻨگی خواهی ﮐﺸﺖ؟ 

ﺧﺪای رئوف دﻟوی آب ازآﺳﻤﺎن ﺑﺮای او ﻧﺎزل ﮐﺮد. وی از آن دﻟو آب آﺷﺎﻣﯿﺪ و ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺑﻪ آب و ﻏﺬا ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺸﺪ.

ﻣﺮدم در روزﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮم او را ﭘﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن میﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ، ولی او ﺗﺸﻨﻪ ﻧمیﺷﺪ. 

باب سوم، جلد۴۳ بحارالانوار، حدیث ۳۲ 

https://islamiccourse.net/