9. امام صادق علیه السلام

9.4. ج) از معجزات ایشان علم به همه ی زبان ها

حدیث اول : محمّد بن احمد از حضرت صادق نقل کرد که گروهی از اهل خراسان خدمت ایشان رسیدند قبل از اینکه سؤال کنند فرمود: من جمع مالا من مهاوش اذهبه اللَّه فی نهابر خراسانیان عرض کردند آقا ما نفهمیدیم چه فرمودید (چون بزبان عربی آشنا نبودند) بزبان ایرانی فرمود «از باد آید بدم بشود» -. بصائر الدرجات ۷: ۹۶ باب ۱۱، یعنی مال دزدی خرج بدبختی می‌شود. همان مثل معروف باد آورده را بادش برد. -.

باب۵ مجلد۴۷ بحارالانوار حدیث ۷۷

حدیث دوم: فرقد گفت خدمت حضرت صادق بودم غلامی غیر عربی را به دنبال کاری فرستاد وقتی برگشت نمیتوانست خوب صحبت کند جوابی که آورده بود طور دیگری جلوه میداد من با خود گفتم حالا امام عصبانی خواهد شد، باو فرمود بهر زبانی میخواهی صحبت کن من می‌فهمم -. بصائر الدرجات ۷: ۹۷، باب ۱۲ -.

باب۵ مجلد۴۷ بحارالانوار حدیث۷۹

حدیث سوم: بیاع زطی گفت با چند نفر در باغ حضرت صادق علیه السّلام بودیم. گنجشک‌ها شروع بخواندن کردند فرمود: میدانید چه میگویند؟ گفتیم نه فدایت شوم ما نمی فهمیم فرمود: میگویند: خدایا ما آفریده تو هستیم باید از روزی تو بخوریم خدایا به ما آب و دانه ده

باب۵ مجلد۴۷ بحارالانوار حدیث۸۵

https://islamiccourse.net/