11. امام رضا علیه السلام

11.1. ولادت امام رضا علیه السلام

از عیون اخبارالرضا علیه السلام: علی بن میثم از پدرش نقل کرد که گفت: از مادرم شنیدم که می‌گفت: از نجمه مادر حضرت رضا شنیدم که می‌گفت وقتی به حضرت رضا علیه السّلام حامله شده بودم، سنگینی حمل را احساس نمی کردم و در خواب صدای تسبیح و تهلیل و تمجید از شکم خود می‌شنیدم که باعث هول و هراس من می‌شد. همین که بیدار می‌شدم چیزی نمی شنیدم. همین که متولد شد و روی زمین افتاد، دست بر زمین گذاشت و سر به آسمان بلند کرده؛ لب هایش را حرکت می‌داد، مثل اینکه چیزی می‌گوید. پدرش موسی بن جعفر علیهما السّلام وارد شد و فرمود: ای نجمه! گوارا باد تو را این لطفی که خدا به تو فرمود! او را در پارچه ای سفید پیچیدم و به آن جناب دادم. ایشان در گوش راستش اذان گفت و در گوش چپش اقامه. آنگاه آب فرات خواست و کامش را با آب فرات برداشت. بعد به منش برگرداند و فرمود: این طفل را بگیر! این در روی زمین بقیة اللَّه است. -. عیون اخبارالرضا ۱: ۲۰ -

باب۱ مجلد۴۹ بحارالانوار حدیث۱۴ 

https://islamiccourse.net/