سخنرانی افتتاحیه پاییز 94

سخنرانی افتتاحیه پاییز 94

از م آرام در
Number of replies: 0

سخنرانی افتتاحیه ترم پاییز 94 تحت عنوان «شرط بقای شیعه » توسط دکتر دولتی علاء المحدثین

لینک سخنرانی