سرای فرهنگ به ارائه و گزارش مسایل فرهنگی، شامل نشست ها، سمینارها، مقالات، سخنرانی ها، کتابخانه و دایره المعارف اختصاص دارد.

ورود مهمان با رمز دسترسی "a0" انجام می شود.

ورود اعضای سایت به عنوان مهمان با رمز دسترسی "a1" انجام می شود.

صفحه شخصی ، مقالات و نوشته های کوتاه دکتر علاء المحدثین

در این قسمت می توان نرم افزارهایی را که ما را در بهینه کردن استفاده از سایت یاری می دهند، یافت. 

ورود مهمان با رمز دسترسی "1" انجام می شود.

ورود اعضای سایت به عنوان مهمان با رمز دسترسی "a1" انجام می شود.