سرای فرهنگ به ارائه و گزارش مسایل فرهنگی، شامل نشست ها، سمینارها، مقالات، سخنرانی ها، کتابخانه و دایره المعارف اختصاص دارد.

تصویر درس پژوهشکده
سرای فرهنگ

ورود مهمان با رمز دسترسی "a0" انجام می شود.

ورود اعضای سایت به عنوان مهمان با رمز دسترسی "a1" انجام می شود.

تصویر درس نــرم افــزار
سرای فرهنگ

در این قسمت می توان نرم افزارهایی را که ما را در بهینه کردن استفاده از سایت یاری می دهند، یافت.