بخش اداری شیعه شناسی

 در این بخش پیامهای اداری بین کارکنان و پیگیری آنها تبادل می شود.