3. شرایط ثبت نام

شرایط ثبت نام:

  1. طول دوره شیعه شناسی 4 سال است و طی این دوره دانشجو 105 واحد درسی را می گذراند. دانشجو تعهد اخلاقی و شرعی می دهد که تمامی دروس را در مهلت مقرر و مطابق آیین نامه های آموزشی بگذراند.
  2. ثبت نام در دوره شیعه شناسی برای همگان مشروط به آنکه دانشجو توانایی علمی یادگیری دروس را داشته باشد و متناسب با آن وقت گذاری کند، آزاد است.
  3. ثبت نام در دوره شیعه شناسی مشروط به آنکه دانشجو کل دوره را در مهلت مقرر بگذراند، رایگان است. 

پس از پایان دوره گواهی یادگیری این دوره به دانش پژوه داده خواهد شد.