نفاق، تاریخ صدر اسلام

هدف درس : بررسیی نفاق و انگیزه های آن در قرآن و تاریخ صدر اسلام

استاد درس : دکتر امامی جو

واحد : 2

هدف درس: بررسی شبهاتی که پیکره اعتقادی شیعیان را نشانه گرفته است

استاد درس: دکتر علاء المحدثین

واحد: 2

هدف درس: بررسی تطبیقی مسائل فقهی در مذاهب اسلامی

استاد درس: دکتر ملازاده و استاد معینی

واحد: 2