9. درباره ما

درباره ما: ما باور داریم که علوم دانشگاهی باید همه وقت، همه جا و برای همه در دسترس باشد و امید داریم که بتوانیم با فراهم آوردن امکانات پیشرفته ، و با کمک شما، این مهم را محقق سازیم.