2. راهنمای سایت

2.2. فونت های زیبای سایت

برای اینکه بتوانید از فونت های سایت لذّت ببرید، لازم است بسته فونتی ذیل را در ویندوز خود نصب کنید.

دریافت بسته فونتی

اسلامیک کورس/ اسلامیک کورس/ اسلامیک کورس/ اسلامیک کورس/ اسلامیک کورس/ اسلامیک کورس