هدف درس:

استاد درس:

واحد: 2

بسم الله

هدف درس: بررسی رابطه قرآن و اهل بیت برای کشف مرادات و معانی باطنی قرآن

استاد درس: دکتر عبدالعلی موحدی

واحد: 3 واحد

امامت عامه 3: در این درس شؤون مربوط به قدرت الهی امام (ولایت تکوینی) مورد بررسی قرار می گیرد.

استاد درس: دکتر قربانی

واحد: 2 واحد

هدف درس: بررسی مسأله غلو و ملاک آن

استاد درس: دکتر علاء المحدثین

واحد: 2