برای انتخاب واحد پس از مطالعه ضوابط انتخاب واحد و اطمینان از شرائط آن، بر روی ترم ارائه درس کلیک کنید و پس از

مشاهده درس مورد نظر آن را انتخاب کنید.

ضوابط انتخاب واحد در اطلاعیه دفتر رشته شیعه شناسی، برای دانش‌پژوهان ثبت نام شده این رشته، درج شده است. 

داوطلب

در این قسمت شما می توانید به سامانه پیش ثبت نام و پذیرش رشته شیعه شناسی وارد شوید.

هم چنین متقاضیان می توانند جدول واحدهای درسی و آیین نامه های آموزشی را از این قسمت دریافت کنند.

در این دفتر دانش پژوهان رسمی این رشته می توانند از اخبار و اطلاعیه های مربوط به این رشته و ثبت نام دروس مطلع شوند و مطالب عمومی، نظرخواهی های عمومی و نیز پرسش های عمومی خود را به اشتراک بگذارند.

همچنین نمرات نهایی دروس و کارنامه در این دفتر قابل مشاهده است.