برای انتخاب واحد پس از مطالعه ضوابط انتخاب واحد و اطمینان از شرائط آن، بر روی ترم ارائه درس کلیک کنید و پس از

مشاهده درس مورد نظر آن را انتخاب کنید.

ضوابط انتخاب واحد در اطلاعیه دفتر رشته شیعه شناسی، برای دانش‌پژوهان ثبت نام شده این رشته، درج شده است. 

هدف درس:

استاد درس:

واحد: 2

داوطلب

در این قسمت شما می توانید به سامانه پیش ثبت نام و پذیرش رشته شیعه شناسی وارد شوید.

هم چنین متقاضیان می توانند جدول واحدهای درسی و آیین نامه های آموزشی را از این قسمت دریافت کنند.

در این دفتر دانش پژوهان رسمی این رشته می توانند از اخبار و اطلاعیه های مربوط به این رشته و ثبت نام دروس مطلع شوند و مطالب عمومی، نظرخواهی های عمومی و نیز پرسش های عمومی خود را به اشتراک بگذارند.

همچنین نمرات نهایی دروس و کارنامه در این دفتر قابل مشاهده است.