برای انتخاب واحد پس از مطالعه ضوابط انتخاب واحد و اطمینان از شرائط آن، بر روی ترم ارائه درس کلیک کنید و پس از

مشاهده درس مورد نظر آن را انتخاب کنید.

ضوابط انتخاب واحد در اطلاعیه دفتر رشته شیعه شناسی، برای دانش‌پژوهان ثبت نام شده این رشته، درج شده است.